ติดตามข่าวสารของศูนย์วิทยบริการได้จาก
picture picture picture

About Us

About Us

picture

ศูนย์วิทยบริการ อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิทยบริการ   เปิดให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์  รวมทั้งผู้ปกครองและบุคคลภายนอกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   เปิดให้บริการทุกวัน    โดยวันจันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 07.30-17.00 น. และ 19.00-22.00 น. สำหรับวันเสาร์ถึงอาทิตย์ เปิดเวลา 10.30-22.00 น
ศูนย์วิทยบริการ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 1-2

pictureชั้น 1
พื้นที่ชั้น 1 ประกอบไปด้วยโถงนิทรรศการ ห้องเก็บสัมภาระ จุดให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ โต๊ะอ่านหนังสือแบบเดี่ยว ชั้นหนังสือด้านสังคมศาสตร์ วรรณกรรม วารสาร หนังสือพิมพ์ พร้อมบริเวณอ่านหนังสือ


ชั้น 2
พื้นที่ชั้น 2 ประกอบไปด้วยห้องประชุมย่อยจำนวน 4 ห้อง ส่วนบริการคอมพิวเตอร์ โต๊ะอ่านหนังสือแบบเดี่ยว ชั้นหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง แบบเรียน และคู่มือเตรียมสอบ พร้อมบริเวณอ่านหนังสือ


ระบบบริหารงานห้องสมุดอัตโนมัติ [Library Management System]

ศูนย์วิทยบริการใช้ระบบบริหารงานห้องสมุดอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Liberty3 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นโปรแกรมบริหารงานห้องสมุดแบบบูรณาการ [Integrate Library System] ระบบงานต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์กัน สถาปัตยกรรมของระบบเป็นแบบ Web Based Application สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต/อินเทอร์เน็ต สามารถให้บริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์ได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ จัดเก็บและให้บริการข้อมูลมัลติมีเดีย เช่น ข้อมูลเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และข้อความเป็นต้น และเชื่อมข้อมูลบรรณานุกรมซึ่งเป็นข้อมูลชนิดสื่อผสมเข้ากับระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ได้
โปรแกรม Liberty3 มีระบบงานหลักที่สำคัญ 6 ระบบ ดังนี้

1. ระบบงานฐานข้อมูล [Cataloging Module]
2. ระบบงานสืบค้นสารนเทศทางอินเทอร์เน็ต [Web OPAC Module]
3. ระบบงานยืมคืน [Circulation Module]
4. ระบบงานวารสาร [Periodical Module]
5. ระบบงานจัดซื้อ [Acquisition Module]
6. การบริการงานระบบ [System Administration Module]

ศูนย์วิทยบริการได้นำระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่ (Radio Frequency Identification: RFID) มาใช้ในการจัดการและการให้บริการต่างๆ โดยติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ระบบที่ติดตั้งประกอบไปด้วย

1. ระบบลงรหัสข้อมูล
2. ระบบงทำบัตรสมาชิก
3. ระบบสำรวจทรัพยากรห้องสมุดแบบเคลื่อนที่
4. ระบบควบคุมทางเข้า-ออก
5. ระบบตรวจสอบการนำทรัพยากรออกนอกห้องสมุึด
6. ระบบยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ
7. ระับบคืนหนังสืออัตโนมัติ [Book-drop System]


รายงานผลการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 

 

Contact

picture

ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 74130

โทรศัพท์: (66) 2849 7172-5
โทรสาร: (66) 2849 7170

ผู้ดูแลเว็บไซต์: sittikorn_k@mwit.ac.th