ติดตามข่าวสารของศูนย์วิทยบริการได้จาก
picture picture picture

Manuals

Manuals

คู่มือการใช้บริการและวิธีการสืบค้นข้อมูลต่างๆ

1. การใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ

> การค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือ
> การยืม-คืนด้วยตนเองที่ตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ
> การคืนด้วยตนเองที่ตู้รับคืน (Book Drop)
> การต่ออายุการยืม (Renew) ด้วยตนเอง
> การตรวจสอบรายการยืมของตนเอง
> การยืมระหว่างห้องสมุด (หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)
> การสั่งพิมพ์เอกสาร

2. การสืบค้นข้อมูล

> การสืบค้นรายการหนังสือ/สื่อของศูนย์ฯ
> การสืบค้นรายการ Video On Demand
> การสืบค้นรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน (หนังสือสันส้ม)
> การสืบค้นฐานข้อมูลข่าว iQNewsclip

3. การจัดทำเอกสาร

> รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
> รูปแบบการเขียนบทคัดย่องานวิจัย
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Library Rules

ประกาศเรื่องระเบียบศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2555