ติดตามข่าวสารของศูนย์วิทยบริการได้จาก
picture picture picture

E-Reference

Home > E-Reference

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1. Almanac

> Information Please Almanac
> World Almanac for Kids Online

2. Atlas

> Atlaspedia Online
> World Atlas of Maps Flags and Geography Facts
> World Sites Atlas

3. Bibiography

> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
> ฐานข้อมูลวารสารชีววิทยา Biomed Central

4. Biography

> Biography.com

5. Dictionary

> Dictionary.com
> Free2 Professional Translation
> Lexitron Thai<-->English Dictionary : Electroniv Dictionary
> Merriam-Webster's Online
> yourDictionary.com
> ปทานุกรมดาราศาสตร์
> ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน

6. Directory

> Government Directory
> Thailand Yellow pages
> นามานุกรมแหล่งทุนวิจัย-ทุนในประเทศ

7. Encyclopedia

> Britannica Encyclopedia
> Great Books Online
>The World Factbook
> สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

8. Fact Finder

> Guinness World Records
> Statistics On the Web
> ข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

9. Geographical Source

> AGI GIS Dictionary -- คำศํพท์ภูมิสารสนเทศ
> GLOSSARIST : Geography Glossaries and Geography Dictionaries
> Internet Geography - Geography Dictionary
> Maps & Geography
> World Atlas

10. Manuals

> Online! Citation Styles
 

< กลับ