ติดตามข่าวสารของศูนย์วิทยบริการได้จาก
picture picture picture

Services

Services

picture

ศูนย์วิทยบริการให้บริการสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดให้บริการต่างๆ ดังนี้

บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศแก่นักเรียนและบุคลากร โดยสามารถยืมได้ที่จุดบริการยืม-คืน หรือยืมด้วยตนเองผ่านตู้ยืม-คืนอัตโนมัติภาย ในบริเวณชั้น 1 ของศูนย์วิทยบริการ สำหรับการคืนหนังสือ สามารถคืนได้ที่จุดบริการยืม-คืน, ยืมด้วยตนเองผ่านตู้ยืม-คืนอัตโนมัติหรือตู้คืนหนังสือด้วยตนเอง (ฺBook-Drop)

ผู้ที่ยืมหนังสือเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับในอัตรา 5 บาทต่อเล่มต่อวัน นอกจากนี้ ยังให้บริการยืมทรัพยากรในช่วงปิดภาคเรียนได้ รายละเอียดการยืม-คืนของทรัพยากรแต่ละประเภทเป็นดังนี้

ประเภท
นักเรียน
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
จำนวนเล่ม
จำนวนวัน
จำนวนเล่ม
จำนวนวัน
จำนวนเล่ม
จำนวนวัน
หนังสือทั่วไป
10
7
40
7
30
7
นวนิยาย
Textbook
30
30
หนังสืออ้างอิง
-
-
7
7
แบบเรียน
5
1 ภาคเรียน
2
1 ภาคเรียน
-
-
วารสาร
3
3
3
7
3
7
ซีดี
3
7
10
7
10
7

 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความร่วมมือกับหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถยืมหนังสือและเข้าใช้บริการต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ได้ เช่นเดียวกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สิทธิ์การยืมเป็นไปตามระเบียบของหอสมุดฯ กรณีที่ต้องการยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นของมหาิวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้บรืการต้องยื่นเรื่องขอยืมทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้ และไปรับตัวเล่มที่จัดส่งมาใีห้ ณ หอสมุดและคลังความรู้ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน ตามที่ผู้ยืมได้รับแจ้งทางอีเมล์

บริการออนไลน์บนเว็บไซต์ห้องสมุด

เว็บไซต์ห้องสมุด หรือ e-library ให้บริการรูปแบบออนไลน์แก่ผู้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สืบค้นรายการหนังสือ/สื่อที่มีในศูนย์วิทยบริการ ต่ออายุการยืมทรัพยากรสารนิเทศ (Renew) ตรวจสอบรายการยืมของตนเอง ์ ดูรายการหนังสือ/สื่อใหม่ รวมทั้งเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้ง e-book, e-journal และฐานข้อมูลออนไลน์

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

บริการให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ ทั้งการตอบคำถามและการชี้แนะแหล่งข้อมูล สามารถติดต่อขอใช้บริการตอบคำถามได้โดยปรึกษาด้วยตนเองกับบรรณารักษ์ ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

บริการนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด

ให้บริการแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งบริการนำชมศูนย์วิทยบริการสำหรับบุคคลภายนอก โดยสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่บรรณารักษ์ หรือทำหนังสือราชการถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการห้องอ่านหนังสือและประชุมกลุ่มย่อย

พื้นที่ชั้น 1 และ 2 มีบริเวณสำหรับนั่งอ่านหนังสือ และโต๊ะอ่านหนังสือแบบเดี่ยวเพื่อความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้บริการสามารถหยิบหนังสือ วารสารและสื่อต่างๆ ที่ให้บริการมาใช้ได้อย่างอิสระ โดยเมื่อใช้เสร็จแล้วให้วางไว้ตามจุดที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย 6-7 คน จำนวน 4 ห้อง สามารถใช้งานได้ตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใช้งาน

บริการคอมพิวเตอร์

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี จำนวน 40 เครื่อง และเครื่องแม็คอินทอช จำนวน 24 เครื่อง สำหรับใช้ค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและทำงานต่างๆ ภายในศูนย์วิทยบริการยังให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทั่วทุกจุด โดยผู้ใช้จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากโรงเรียนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บริการพิมพ์เอกสาร

ศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารสีระบบเลเซอร์คุณภาพอย่างดีแก่นักเรียน โดยคิดค่าบริการการพิมพ์เอกสารขาว-ดำแผ่นละ 1 บาท และพิมพ์เอกสาีารสีแผ่นละ 7 บาท ทั้งนี้นักเรียนจะต้องเติมเงินค่าพิมพ์ไว้ล่วงหน้าที่เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการชั้น 1และพิมพ์ได้ไม่เกินจำนวนเงินที่นักเรียนเติมไว้ นักเรียนสามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทุกเครื่องในส่วนบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับแจกตั้งแต่เข้าเรียนชั้นม.4

บริการถ่ายเอกสาร

บริการถ่ายเอกสารขาว-ดำ ณ จุดบริการชั้น 1 ในอัตราค่าบริการหน้าละ 0.50 บาท เปิดบริการเฉพาะในเวลาราชการ คือวันจันทร์-ศุกร์ 7.50-16.30 น.

 

 

 

Services News

15.02.2555 | เปิดบริการ
บริการช่วงปิดภาคเรียน

ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ที่มีการเรียน สวอน. ระหว่าง 19-30 มีนาคม 2555

14.10.2554 | ยืมหนังสือ
ยืมหนังสือช่วงปิดภาคเรียน

นักเรียนสามารถยืมหนังสือไปอ่านระหว่างปิดภาคเรียนได้แล้ว โดยมีกำหนดคืนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555